ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 28ης/19.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου».
– Διατήρηση σε ισχύ της πιο πάνω Σύμβασης.
– Τροποποίηση όρων του Συμπληρώματος Νο1/13.10.2008 της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. τη διατήρηση της Σύμβασης ΔΚΣΔ-160/2180474/11.03.2008 σε ισχύ για έξι (6) μήνες ακόμα και όχι αργότερα από την 30.04.2016, οπότε θα γίνει επανεκτίμηση του θέματος,

2. την τροποποίηση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του Συμπληρώματος Νο1 της Σύμβασης ΔΚΣΔ-160/2180474/11.03.2008 αναφορικά με την εγκατάσταση του ΨΣΕ και την ένταξη σε αυτό του εξοπλισμού Μ.Τ. ώστε να συνάδει με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του Υ/Σ Ροδινίου.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508501/29.5.2015 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής και ανταλλακτικών αυτών.
– Μείωση ποσοτήτων των ειδών των Ομάδων Γ και Δ του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την μείωση, των ποσοτήτων των Μ/Σ των Ομάδων Γ και Δ ως εξής:
Μείωση των Μ/Σ της Ομάδας Γ κατά €2.076.685,00 ή ποσοστό 29,85%
Μείωση των Μ/Σ της Ομάδας Δ κατά €661.755,00 ή ποσοστό 29,53%

2. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 508501/09.05.2015 και την ανάθεση της προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής και των Ανταλλακτικών αυτών στους παρακάτω, ανά Ομάδα Μ/Σ, μειοδότες οίκους:

Την Ομάδα Α (Μ/Σ 50 & 100 KVA).
στον οίκο ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. με συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα (Μ/Σ και ανταλλακτικά) €23.057.289,57 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.


Την Ομάδα Β (Μ/Σ 160 & 250 KVA).
στον οίκο TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (INDIA) (TTDI) P.v.t. L.t.d με συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα (Μ/Σ και ανταλλακτικά) €24.329.602,00 για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Την Ομάδα Γ (Μ/Σ 400 & 630 KVA).
στον οίκο TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (INDIA) (TTDI) P.v.t. L.t.d, με άσκηση του δικαιώματος μείωσης κατά 29,85% και συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα (Μ/Σ και ανταλλακτικά) €4.881.049,45 για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Την Ομάδα Δ Μ/Σ 630 και 1000 KVA για εγκατάσταση σε χώρους περιορισμένων διαστάσεων με μέγιστο ύψος 175 cm
στον οίκο TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (INDIA) (TTDI) P.v.t. L.t.d, με άσκηση του δικαιώματος μείωσης κατά 29,53% και συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα (Μ/Σ και ανταλλακτικά) €1.579.137,00 για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Έργων και Προμηθειών ΔΕΗ αναφορικά με τις διατυπώσεις δημοσιότητας των διαγωνισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του Κανονισμού Έργων και Προμηθειών ΔΕΗ (που εφαρμόζεται στο ΔΕΔΔΗΕ) ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας των διαγωνισμών (Άρθρα 1, 4 παρ.3, 15 παρ 1 & 4, 23 παρ.2 και 29 παρ.1).

-----------------------------------------------------------------