ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25ης/22.10.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τροποποίηση του Κανονισμού Εξωτερικών Υπογραφών (ΚΕΥ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Εξωτερικών Υπογραφών (ΚΕΥ) της Εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Μίσθωση έκτασης εντός του Ναυτικού Οχυρού Σούδας του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για τη χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία του νέου Υ/Σ κλειστού τύπου Χανιά II.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη μίσθωσης έκτασης 3.250 τ.μ. εντός του Ναυτικού Οχυρού Σούδας για τη χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία του «Νέου Υ/Σ κλειστού τύπου Χανιά ΙΙ», με διάρκεια μίσθωσης 90 έτη και ετήσιο μίσθωμα € 25.000, αναπροσαρμοζόμενο ανά 10ετία κατά ποσοστό 4,5%.
Επίσης θα παρασχεθούν ανταποδοτικά οφέλη από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς το Π.Ν. εντός του Ναυτικού Οχυρού Σούδας, εκτιμώμενης αξίας € 449.400.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503405/6.5.2014 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου Μ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 503405/06.05.2014, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 26.000 τεμαχίων αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου Μ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο KEMCO LTD, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 630.500,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικό παραδοτέο στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5033091/16.12.2013 με τον Οίκο LANDIS + GYR Α.Ε. για την προμήθεια ηλεκτρονικών δεκτών ακουστικής συχνότητας.
Αύξηση των ποσοτήτων των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση των ποσοτήτων των υλικών της Σύμβασης αριθμ. 5033091/16.12.2013, με τον οίκο LANDIS + GYR A.E, για την προμήθεια ηλεκτρονικών δεκτών ακουστικής συχνότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ/ΤΕΜ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

1

Ηλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας αλλαγής τιμολογίου.

 16.000 

  16,965

 271.440,00

2

Ηλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας ελέγχου φωτισμού, οδών.

    700

   40,60

   28.420,00

                  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)          299.860,00       

 
Τα υλικά της επαύξησης θα παραδοθούν στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε δύο (2) παραδόσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ

1η

2η

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜ.)

1

8.000

8.000

16.000

2

  350

  350

     700


Η πρώτη τμηματική παράδοση θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του σχετικού Συμπληρώματος που θα υπογραφεί. Η δεύτερη (2η) τμηματική παράδοση θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρώτης (1ης) τμηματικής παράδοσης.

Ο Πωλητής θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αξίας 29.986,00 Ευρώ ίση με το 10% του συνολικού τιμήματος της αξίας της επαύξησης.

Η συνολική συμβατική αξία της Σύμβασης μετά την επαύξηση διαμορφώνεται σε 995.135,00 Ευρώ.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513419/15.1.2015 για την εκποίηση αγωγών δικτύων Al.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513419/15.01.2015 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513419/15.01.2015 για την εκποίηση αγωγών Al στις πρώτες κατ’ είδος, πλειοδότριες Εταιρίες, των οποίων οι προσφορές τους κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, ως εξής: 

  • Στην εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ την εκποίηση:

- 800.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.301.040,00 € (τιμή μονάδος 1,6263 €/kg).
- 800.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στις Περιφερειακές Αποθήκες Κορίνθου και Πάτρας της ΔΠΠ – Η (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.279.040,00 € (τιμή μονάδος 1,5988 €/kg).
- 1.000.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.626.300,00 € (τιμή μονάδος 1,6263 €/kg).
- 450.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της ΔΠΚΕ (είδος 4), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 716.535,00 € (τιμή μονάδος 1,5923 €/kg).
- 700.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ – Θ (είδος 6), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.127.910,00 € (τιμή μονάδος 1,6113 €/kg).
Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 6.050.825,00 ευρώ. 
 

  • Στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ την εκποίηση 600.000 kg αγωγών δικτύων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 973.500,00 € (τιμή μονάδος 1,6225 €/kg).

 
Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα κατακύρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού 513419/15.01.2015 ανέρχεται στο ποσό των 7.024.325,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων».
Αίτημα της Εταιρίας ΑΒΒ Α.Ε. για την επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις της διαφωνίας που έχει προκύψει ως προς τον τρόπο υπολογισμού τιμών του τιμήματος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου για επίλυση με Φιλικές Διαπραγματεύσεις της διαφωνίας που έχει προκύψει ως προς τον τρόπο υπολογισμού τιμών του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-182/2100474 «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων».

-----------------------------------------------------------------