ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/3.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-206/4.7.2014 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.
Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» κατά της απόρριψης των οικονομικών της προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «EUROPA EBIEK ATE- ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» και επομένως την αποδοχή των οικονομικών της προσφορών στο Διαγωνισμό αριθ. ΔΔ-206.

-----------------------------------------------------------------