ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/17.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508504/25.6.2015 για την επισκευή Μ/Σ Διανομής, ισχύος από 50 kVA έως 1000 kVA.
Εκδίκαση προσφυγής του Οίκου ΜΑΝΤΑΚΟΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της τυπικής απόρριψης της προσφοράς του στο Α’ στάδιο αποσφράγισης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής του οίκου ΜΑΝΤΑΚΟΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της τυπικής απόρριψης της προσφοράς του κατά το Α’ στάδιο αποσφράγισης του διαγωνισμού 508504/25.06.2015 για την παροχή Υπηρεσίας – Επισκευής Μ/Σ και τη θεώρηση της προσφοράς του ως οριστικά τυπικά μη αποδεκτής στο στάδιο αυτό.

-----------------------------------------------------------------