ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 7ης/17.3.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  την Ετήσια Οικονομική Έκθεση  της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

1.   την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2.   τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:

·           Κατάσταση οικονομικής θέσης

·           Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως

·           Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

·           Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

·           Κατάσταση ταμειακών ροών

3.     τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ, έτους 2015.

-----------------------------------------------------------------