ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/24.5.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Ανάθεση εποπτείας και ελέγχου τομέων δραστηριότητας.
Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στον κ. Ηρακλή Μενεγάτο τ. Παναγή, της εποπτείας και του ελέγχου της Διεύθυνσης Δικτύου, της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου και του Κλιμακίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στους πιο πάνω τομείς δραστηριότητας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Αθανάσιος Σαφάκας τ. Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.

2. Γεώργιος Κόλλιας τ. Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.

3. Ηρακλής Μενεγάτος τ. Παναγή, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό Μέλος.

4. Ιωάννης Τσώλας τ. Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό Μέλος.

5. Γεώργιος Λιακόπουλος τ. Ιωάννη, μη εκτελεστικό Μέλος.

6. Κυριάκος Καψάλης τ. Γεωργίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Παραγωγούς που εγκαθιστούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος.
Έγκριση και υπογραφή των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

- Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, όπως στο εξής εγκρίνει όλες τις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Παραγωγούς που εγκαθιστούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή από Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος και τεχνολογίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διαχείρισης Νησιών, όπως στο εξής υπογράφει για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, ως αρμοδίου για τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τις υπόψη Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα έχουν εγκριθεί από το Δ/ντα Σύμβουλο.

-----------------------------------------------------------------