ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/20.12.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Παραχώρηση της Χρήσης με Αντάλλαγμα του ακινήτου Κ/Δ Ελληνικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης για την Παραχώρηση Χρήσης με Αντάλλαγμα του ακινήτου Κ/Δ Ελληνικού συνολικής επιφανείας οικοπέδου 3.250,00 μ2, κτηριακών εγκαταστάσεων 3.822,14 μ2 και υπόγειας σήραγγας μήκους 380,00 μ. περίπου, έναντι ετήσιας αποζημιώσεως για τα δέκα (10) πρώτα έτη ισχύος της σύμβασης 18.557,59 €, και 28.000,00 €, για τα επόμενα ογδόντα (80) έτη.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή διαρρυθμίσεων και ανακαινίσεων στους μισθωμένους χώρους του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού 98-100», με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μετά από προκήρυξη διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια της Διαδικασίας των Διαπραγματεύσεων με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, για την επιλογή του Αναδόχου του Έργου «Κατασκευή διαρρυθμίσεων και ανακαινίσεων στους μισθωμένους χώρους του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού 98 – 100».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Εκχώρηση του υπολειπόμενου τιμήματος των πιο πάνω Συμβάσεων, κατά τροποποίηση όρων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των Συμβάσεων των σε εξέλιξη 69 εργολαβιών κατασκευής έργων δικτύων Διανομής των Διακηρύξεων ΔΔ-185, ΔΔ-187 και ΔΔ-190 και ειδικότερα την κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον περιορισμό της παρ. 1.7. του Άρθρου 28 του τεύχους «Ειδικοί Όροι», ώστε να είναι δυνατή η μερική εκχώρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, του συμβατικού τιμήματός των, σε τράπεζα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων των Συμβάσεων.
Επίσης καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης έγκρισης.

-----------------------------------------------------------------