ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/9.5.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Αλλαγή Διεύθυνσης Άσκησης Δραστηριότητας (Έδρας) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή της διεύθυνσης άσκησης δραστηριότητας της Εταιρείας από Βερανζέρου 57, Αθήνα σε Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 505102/26.5.2011 για την προμήθεια μονοφασικών και τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών Χ.Τ., απλού και διπλού τιμολογίου.
          Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, αριθ. 505102/26.05.2011, για την προμήθεια Μονοφασικών και Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών Χ.Τ., απλού και διπλού τιμολογίου, στους παρακάτω -ανά είδος- μειοδότες οίκους, των οποίων η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως ακολούθως :

• στον οίκο ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ανατίθεται η προμήθεια:

- 91.020 τεμ. Μονοφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 15/60 Α, 230 V, απλού τιμολογίου (είδος 1)
- 45.000 τεμ. Μονοφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 15/60 Α, 230 V, διπλού τιμολογίου (είδος 2)

έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 2.954.355,00 (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.

• στον οίκο Landis + Gyr A.E. ανατίθεται η προμήθεια:

- 19.700 τεμ. Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 10/60 Α, 230/400 V, απλού τιμολογίου (είδος 3)

- 39.000 τεμ. Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 10/60 Α, 230/400 V, διπλού τιμολογίου (είδος 4)

έναντι συνολικού τιμήματος € 2.895.730,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : - Συμβάσεις αριθ. 5031011/27.12.2011 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, αριθ. 5031012/27.12.2011 με τον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ και αριθ. 5031013/27.12.2011 με τον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ για την προμήθεια διαφόρων ειδών καλωδίων και αγωγών της Διανομής.
             Μετάθεση για το έτος 2013 και νέα χρονοδιαγράμματα αριθμού παραδόσεων των υλικών των πιο πάνω Συμβάσεων.
          - Σύμβαση αριθ. 5030031/25.10.2010 με τον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ για την προμήθεια έξι (6) ειδών καλωδίων.
            Τροποποίηση ποσοτήτων και χρόνων παράδοσης των τριών (3) τελευταίων τμηματικών παραδόσεων ενός είδους του Συμπληρώματος Νο 2/4.7.2011 της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα :
● τη μετάθεση για το έτος 2013 και νέα χρονοδιαγράμματα αριθμού παραδόσεων των παρακάτω Συμβάσεων με τους οίκους:
• 5031011/27.12.2011, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ
• 5031012/27.12.2011, NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
• 5031013/27.12.2011, ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ
για την προμήθεια διαφόρων ειδών καλωδίων και αγωγών της Διανομής.
● την τροποποίηση ποσοτήτων και χρόνων παράδοσης των τριών (3) τελευταίων τμηματικών παραδόσεων του είδους Α1 (Υπόγειο καλώδιο Μ.Τ. 20 kV 3Χ240 mm2) του Συμπληρώματος Νο 2/04.07.2011 της Σύμβασης 5030031/25.10.2010.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία αριθ. 501107/23.11.2011 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
          Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501107 / 23.11.2011 που προκηρύχθηκε με κλειστή διαδικασία, τον αποκλεισμό του οίκου TRASTIC ENTERPRISES LTD από τον υπόψη διαγωνισμό, με βάση την παραγρ. 2.4 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της διακήρυξης, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς και επικύρωσε την ανάθεση της προμήθειας 6.910 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE αντί συνολικού τιμήματος 3.920.796,80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση του υλικού στην αποθήκη του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 501104/13.9.2011 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων. 
        - Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
        - Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501104/13.09.2011 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 18.410 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων στύλων (με τη ματαίωση της προμήθειας τριών ειδών και τη μείωση της ποσότητας των υπολοίπων ειδών κατά 30%), στους παρακάτω τεχνικά αποδεκτούς οίκους :

KNC A.E.
Δ. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Α.Δ.Σ. ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Δ.Σ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΚΟΡΜΟΣ»
Γ’ Α.Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ «ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ»
Δ. ΚΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ

Το συνολικό σταθερό τίμημα για παράδοση των στύλων στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΗ Α.Ε. εμποτιστήρια ανέρχεται σε € 2.134.066,60 (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ.
          Τροποποίηση των χρόνων παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετάθεση του χρόνου κατά έξι (6) μήνες όλων των συμβατικών παραδόσεων ανά είδος υλικού, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία της Σύμβασης 5099041/06.06.2011 καθώς και του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 504104/19.7.2011 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων αναρτήσεως και στήριξης.
        - Ματαίωση της προμήθειας του είδους 1 του πιο πάνω διαγωνισμού.
        - Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας του είδους 2 του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθ. 504104/19.07.2011, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία :

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 105.000 τεμαχίων του είδους 2 (συνθετικοί μονωτήρες στήριξης), με μείωση κατά 45.000 τεμάχια (ποσοστό 30%) της διακηρυχθείσας ποσότητας, στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο TYCO ELECTRONICS RAYCHEM GmbH, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 978.243,00 για παράδοση του υλικού «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επάνω σ’ αυτοκίνητό του.

2. Τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού, ως προς την προμήθεια της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 1 (συνθετικοί μονωτήρες ανάρτησης), συνολικής αξίας €367.815,00, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

-----------------------------------------------------------------