ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/9.4.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα, τον ορισμό του κ. Αθανασίου Σαφάκα, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό του κ. Γεωργίου Κόλλια, ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Αθανάσιος Σαφάκας τ. Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.

2. Γεώργιος Κόλλιας τ. Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.

3. Ιωάννης Τσώλας τ. Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό Μέλος.

4. Γεώργιος Λιακόπουλος τ. Ιωάννη, μη εκτελεστικό Μέλος.

5. Ηρακλής Μενεγάτος τ. Παναγή, μη εκτελεστικό Μέλος.

6. Κυριάκος Καψάλης τ. Γεωργίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στα πιο κάτω πρόσωπα ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την εφαρμογή του Κανονισμού του, προεδρεύει των συνεδριάσεων, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό, υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες εκτελεστικές αρμοδιότητες:
εποπτεία της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρίας, εποπτεία για την κατάρτιση του προγράμματος συμμόρφωσης της Εταιρίας, υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, συντονισμός του σχεδιασμού και της εκπόνησης προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των στελεχών, συντονισμός θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, πέραν των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής, γενικά Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επαγγελματικών Οργανώσεων, διορίζει και ονομάζει γενικούς και ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπροσώπους και αντίκλητους αυτού και της Εταιρίας,

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανέθεσε το δικαίωμα να υπογράφουν εξωτερική υπηρεσιακή αλληλογραφία, συμβάσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά και λοιπά γενικά έγγραφα με τα οποία εκπροσωπείται η Εταιρία έναντι τρίτων, ή αποκτά δικαιώματα, ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, ή γενικά επικοινωνεί με τρίτους.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό Εξωτερικών Υπογραφών της Εταιρίας, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Μαΐου 2012.

-----------------------------------------------------------------
Θέμα : Αναπλήρωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ενώ, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος απουσιάζουν ή κωλύονται, τους αναπληρώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηρακλής Μενεγάτος.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Ορισμός Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Προϊσταμένης του Κλιμακίου Υποστήριξης Γενικού Διευθυντή Διανομής της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Νάκου Χαρίκλειας και τον ορισμό της κ. Πανάγιου Μαρίνας ως αναπληρώτριας Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Ορισμός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Νικολάου Πατίρη, στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρίας, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ο πιο πάνω ορισμός τελεί υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------