ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/21.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. 510101/22.7.2011 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής.
- Κρίσεις προσφυγών και προσφοράς.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
1. Την απόρριψη των προσφυγών, που υπέβαλαν οι Οίκοι ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ και ΑΒΒ Α.Ε., στο β’ στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών (οικονομικά στοιχεία), κατά της συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού των Οίκων INNOVA A.E και SANBIAN SCI-TECH CO. LTD, διότι οι Οίκοι έχουν αποδεχτεί πλήρως τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού.
2. Την οριστική τυπική απόρριψη της προσφοράς του οίκου SIEMENS Zrt κατά το β’ στάδιο αποσφράγισης των προσφορών, διότι ο συμπεριλαμβανόμενος στο φάκελο της οικονομικής του προσφοράς Πίνακας Ανταλλακτικών δεν ήταν σύμφωνος με τον ζητούμενο από τη διακήρυξη.
3. Λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης σε Τριφασικούς Μετασχηματιστές Διανομής, τη ματαίωση των ποσοτήτων του διαγωνισμού ως προς την προμήθεια του είδους 5 της Ομάδας Α και του είδους 4 της Ομάδας Β.
4. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 510101/22.07.2011 και την ανάθεση της προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής και των Ανταλλακτικών αυτών στους παρακάτω, ανά Ομάδα Μ/Σ μειοδότες Οίκους, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, ως εξής:
4.1. στον Οίκο ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. τα υλικά των Ομάδων Α & Β, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος 24.871.495,76 (πλέον ΦΠΑ)
4.2. στον Οίκο ΑΒΒ Α.Ε.. τα υλικά της Ομάδας Γ έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος 3.627.098,85 (πλέον ΦΠΑ).
Το συνολικό αναπροσαρμόσιμο τίμημα, για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε €28.498.594,61 (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Δήλωση Ενδιαφέροντος της Εταιρίας ΘΕ.ΜΟ.S Α.Ε. για την ένταξή της στον Πίνακα Προμηθευτών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
- Εκδίκαση προσφυγής.
- Επικύρωση του αποτελέσματος της πρώτης φάσης προεπιλογής της Δήλωσης Ενδιαφέροντος της πιο πάνω Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση του αποτέλεσματος της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής της Δήλωσης Ενδιαφέροντος που υπέβαλε η εταιρία ΘΕ.ΜΟS Α.Ε. στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθμ. 501701/22.05.2007 και την κατάταξη αυτής ως Αρχικά Αποδεκτής για τα είκοσι (20) είδη φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων, κατασκευής του εργοστασίου της στο Μαλανδρένι Αργολίδος.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 509101/30.9.2011 για την προμήθεια τριπολικών διακοπτών απομονώσεως, εξωτερικού τύπου, 20KV, 200Α και 400A.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 509101/30.09.2011 και την ανάθεση της προμήθειας 500 τεμ. διακοπτών απομονώσεως τριπολικών, εξωτερικού τύπου, 20KV, 200A και 60 τεμ. διακοπτών απομονώσεως τριπολικών, εξωτερικού τύπου, 20KV, 400A, στον Οίκο «FIGRECO CO LTD», (διακόπτης SF6 τύπου SPGAS-26 και για τα δύο είδη, κατασκευής του Οίκου SHINSUNG INDUSTRIAL ELECTRIC CO. LTD, στη Ν. Κορέα), αντί συνολικού τιμήματος 1.613.920,00 €, για παράδοση των υλικών ελεύθερα στην 2053 Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στον Ασπρόπυργο Αττικής επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------