ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/18.10.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στην Εταιρία «ΑΒΒ A.E.» της εκτέλεσης του Έργου: «Αναβάθμιση Υ/Σ Ροδινίου από τα 66 kV στα 150 kV».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση 3μελούς Επιτροπής με σκοπό τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για βελτίωση της οικονομικής προσφοράς της για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Υ/Σ Ροδινίου από τα 66 kV στα 150 kV».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής των δανείων που χορηγούνται στο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά μερική τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 237/25.11.2003.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 237/25.11.2003 ως προς τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των δανείων, που θα χορηγούνται στο εξής από το ΔΕΔΔΗΕ στο προσωπικό του, ως εξής:

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α σε 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β σε 52 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ σε 42 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

2. Την αύξηση κατά 12 των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των ήδη χορηγηθέντων δανείων, των οποίων οι ανεξόφλητες μηνιαίες δόσεις υπερβαίνουν τις έξι (6) την 01.10.2012, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της τοκοχρεωλυτικής δόσης, εφόσον το επιθυμεί ο δανειολήπτης μισθωτός.

-----------------------------------------------------------------