ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/16.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 – 30.09.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ,για την περίοδο 01/01/2012 έως 30/09/2012.
Oι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:
- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποφάσισε τον ορισμό των μελών του κ.κ. Γεωργίου Λιακόπουλου και Ιωάννη Τσώλα, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2013.
-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5011041/9.8.2012 με τον Οίκο KNC A.E. – ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβαση 5011041 / 9.8.2012, ως προς το χρόνο παράδοσης των στύλων, ο οποίος διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«Η πρώτη (1η) παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης και όχι νωρίτερα από τον 8ο / 2012.
Η δεύτερη (2η) παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης της πρώτης (1ης) και όχι νωρίτερα από τον 11ο / 2012.
Η τρίτη (3η) παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης της δεύτερης (2ης) και όχι νωρίτερα από τον 2ο / 2013.
Η τέταρτη (4η) ) παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης της τρίτης (3ης) και όχι νωρίτερα από τον 5ο / 2013.»