ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/7.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00’, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011

2. απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό

3. εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012

4. προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012

5. έγκριση των Συμβάσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου

6. ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Εφαρμογή νομοθεσίας στη μισθοδοσία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή στη μισθοδοσία του προσωπικού της των Νόμων 4024/2011 και 4046/2012, με τις μειώσεις και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται σε αυτούς, αναδρομικά από 01.11.2011.
-----------------------------------------------------------------