ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/23.8.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την περίοδο από 1.1.2012 έως 30.6.2012.
-----------------------------------------------------------------