ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/13.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τριετούς διάρκειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, για την υπογραφή με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της πλέον Αντιπροσωπευτικής Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού του Κλάδου, ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ, τριετούς διάρκειας (2012-2015).
-----------------------------------------------------------------