ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/2.8.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503105/28.7.2011 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθμ. 503105/28.07.2011, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 28.000 τεμαχίων αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου, με μείωση κατά 12.000 τεμάχια (ποσοστό 30%) της ποσότητας που διακηρύχθηκε, στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 730.520,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Υπογραφή Συμφωνητικού - Δήλωσης Αναγνώρισης Χρέους μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ως άνω συμφωνητικού και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή του.

-----------------------------------------------------------------