ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/6.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Καθιέρωση χρήσης Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας (ΕΠΚ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία θα χρησιμοποιείται από τα στελέχη αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5011071/23.5.2012 με τον Οίκο PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. για την προμήθεια στύλων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης είδους της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση του χρόνου των τριών (3) τελευταίων τμηματικών παραδόσεων του είδους με α/α 5 (Στύλος από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 10Β) συνολικής ποσότητας 375 τεμαχίων της Σύμβασης αριθ. 5011071/23.05.2012 με τον οίκο PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. σε μία παράδοση, κατά την 5η τμηματική παράδοση των υλικών της υπόψη Σύμβασης και έως τις 30.04.2013.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5067021/11.1.2008 με τον Οίκο «RAM EUROPE ΕΠΕ» για την προμήθεια οχημάτων Γραμμών Διανομής (με μονωτικό καλάθι 1000 V).
Καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της Σύμβασης 5067021/11.1.2008 με τον Οίκο "RAM EUROPE ΕΠΕ’’ συνολικής αξίας 2.610.000,00 ΕΥΡΩ με όλες τις εις βάρος του συνέπειες συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού € 261.000,00.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετάθεση του χρόνου κατά τρεις (3) μήνες όλων των συμβατικών παραδόσεων ανά είδος υλικού, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία της Σύμβασης 5099041/06.06.2011 καθώς και του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA SA για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των Factory Acceptance Tests, την μετάθεση παράδοσης των υλικών των παραγράφων από 15 έως και 17 του πίνακα Ι (λογισμικό και εφαρμογές) καθώς και την τροποποίηση του όρου για τον Τρόπο Πληρωμής της πρώτης παράδοσης, συνολικού συμβατικού τιμήματος € 5.623.691,41.

-----------------------------------------------------------------