ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/4.10.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-193/16.3.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΔ-193 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» στην εταιρεία INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτών (22.690.000,75 €)) το οποίο αναλύεται σε:
• Δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες και εβδομήντα πέντε λεπτά (19.830.000,75 €) για το κυρίως έργο
• Δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (2.170.000,00) για πενταετή (5) παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος, καθώς επίσης και αποκατάστασης βλαβών όλου του μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού, με δυνατότητα πενταετούς (5) επέκτασης κατά την κρίση της Επιχείρησης
• Εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.000,00 €) για το δικαίωμα προαίρεσης επέκτασης των εφαρμογών συλλογής (AMR) και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (MDM) κατά 150.000 μετρητικά σημεία επιπλέον.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με το νέο διακριτικό τίτλο «Μουσικά Σύνολα» ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με τον διακριτικό τίτλο «Μουσικά Σύνολα» ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την παράταση της τελευταίας σύμβασης του μαέστρου της, για τη μεταβατική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2012. Επίσης αποφάσισε τη συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ για το ανωτέρω τετράμηνο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012), σε προϋπολογισμό ανώτατου ύψους έως 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του μαέστρου), που θα επιμερισθεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λαμβάνοντας μέριμνα για την κατά το δυνατόν συμπίεση των δαπανών καθώς και τη διενέργεια διαγωνισμού, στα τέλη του 2012, για πρόσληψη μαέστρου, με βάση περιορισμένα οικονομικά δεδομένα, λιγότερες πρόβες των χορωδών και πολύ περιορισμένες μετακινήσεις εκτός Αθηνών, ούτως ώστε ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2013 να μην υπερβεί το ποσό των 100.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------