ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/1.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στην Εταιρία «ΑΒΒ A.E.» της εκτέλεσης του Έργου: «Αναβάθμιση Υ/Σ Ροδινίου από τα 66 kV στα 150 kV».
Αποτελέσματα διαπραγμάτευσης της Επιτροπής που ορίστηκε με την απόφαση Δ.Σ. αριθ. 67/18.10.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, του έργου «Αναβάθμιση Υ/Σ Ροδινίου από τα 66 kV στα 150 kV» στην εταιρεία «ΑΒΒ Α.Ε.», που είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγ. 2.γ του ΚΕΠΥ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.592.000,00 €).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) των σε εξέλιξη 69 εργολαβιών κατασκευής έργων δικτύων Διανομής των Διακηρύξεων ΔΔ-185, ΔΔ-187 και ΔΔ-190, χωρίς αύξηση Συμβατικού τιμήματος και για χρονικό διάστημα, ανά εργολαβία, τέτοιο ώστε, για το σύνολο των σε εξέλιξη εργολαβιών, η λήξη να γίνει στο τέλος του 2014 (31.12.2014).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5051021/18.6.2012 με τον Οίκο ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. για την προμήθεια μονοφασικών ηλεκτρομηχανικών μετρητών Χ.Τ., απλού και διπλού τιμολογίου.
Αλλαγή του τόπου κατασκευής και επιθεώρησης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή του τόπου κατασκευής και επιθεώρησης των μονοφασικών ηλεκτρομηχανικών μετρητών Χ.Τ., απλού (είδος 1) και διπλού τιμολογίου (είδος 2) της Σύμβασης αριθ. 5051021/18.06.2012 με τον οίκο ΕΝΕΡΤΑ ΑΕ.
Το νέο εργοστάσιο κατασκευής και επιθεώρησης των υλικών της ανωτέρω Σύμβασης είναι το εργοστάσιο του οίκου ITRON FRANCE στην Ουγγαρία.

-----------------------------------------------------------------