ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/5.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Μίσθωση ακινήτου επί των οδών Τατοΐου 102, Πλαστήρα & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία για τις στεγαστικές ανάγκες του Πρακτορείου Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Τατοΐου 102, Πλαστήρα & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία, συνολικής επιφανείας 795,00 μ2, έναντι μηνιαίου μισθώματος € 8.500, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πρακτορείου Κηφισιάς, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής της Εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5108021/5.2.2009 με τον Οίκο BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL) για την προμήθεια πέντε (5) Μ/Σ Ισχύος 150/20-20 kV 100 MVA και των ανταλλακτικών τους.
Μερική καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της Σύμβασης 5108021/05.02.2009 με τον οίκο BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL), για το ανεκτέλεστο μέρος της, ήτοι για δύο (2) τεμάχια Μ/Σ Ισχύος 150/20-20 kV 100 MVA, συνδεσμολογίας Υ/Υο-Υο του είδους 1, και ένα (1) τεμάχιο Μ/Σ Ισχύος 150/20-20 kV 100 MVA συνδεσμολογίας YN/zn1-zn1, του είδους 2 με τα ανταλλακτικά του είδους 2, συνολικής αξίας €4.541.575,00, με όλες τις εις βάρος του προβλεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για ποσό €454.157,50, λόγω των μέχρι σήμερα καθυστερήσεων του οίκου BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL), στις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την παράδοση των υλικών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 12/9.5.2012 για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501104/13.9.2011 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής του Οίκου ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ κατά της πιο πάνω απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόρριψη της προσφυγής του οίκου ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ για την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης του διαγωνισμού αριθ. 501104 / 13.9.2011 ή της ακύρωσης αυτού.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 621902/14.10.2009 για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μηχανογραφικού Γεωγραφικού Συστήματος για το Δίκτυο Διανομής.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ–621902/14.10.2009, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία Μηχανογραφικού Γεωγραφικού Συστήματος (GIS) για το Δίκτυο Διανομής, στον οίκο BYTE ΑΒΕΕ έναντι συνολικού τιμήματος € 4.323.142,42.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΠΛΡ – 8540381/24.6.2003 με την Εταιρία Microsoft Ireland Operations LTD για τη μίσθωση αδειών χρήσης λογισμικού.
Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 3ετή ανανέωση της Σύμβασης ΔΠΛΡ – 8540381/24-6-03 και των Συμπληρωμάτων Αρ. 1-2 που αφορά τη Μίσθωση των αδειών χρήσης λογισμικού, με αναπροσαρμογή ποσοτήτων με την Εταιρία Microsoft Ireland Operations LTD. Η 3ετής ανανέωση θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από 24-6-2012 έως 23-6-2015, έναντι συνολικής σταθερής δαπάνης που θα ανέλθει στα 1.100.048,98 Ευρώ (375.681,66€ 1ο έτος + 455.997,66€ 2ο έτος + 268.369,66€ 3ο έτος). Η αναφερόμενη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

-----------------------------------------------------------------