Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Τεχνική Περιγραφή Καλυμμένων Αγωγών Μέσης Τάσης

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλια τους ως τις 07.04.2023 στη Διεύθυνση Δικτύου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην παρακάτω διεύθυνση:

S.Papathomopoulos@deddie.gr

 

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-425 (Σχέδιο) Καλυμμένοι αγωγοί Μέσης Τάσης