Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι

Πρόσκληση Συμμετοχής στο RFI

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 15/10/2020 παρατείνεται εκ νέου έως και 10.11.2020.

Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις αναφορικά με το RFI παρακαλώ αποστείλετε email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις M.Kondylis@deddie.gr και I.Koutsogiannakis@deddie.gr.

Παρακαλώ σημειώστε πως το παρών RFI αποτελεί ένδειξη μιας ενδεχόμενης μελλοντικής δραστηριότητας προμήθειας και δεν δεσμεύει τον ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού. Το παρών RFI δεν αποτελεί μέρος κάποιας διαδικασίας προεπιλογής ή επιλογής οικονομικών φορέων.

Impregnated Wooden Poles RFI (με ενσωματωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο) 

PPC GR - 49