Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου
2022-2026 04.10.2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 109 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ), που αφορά στην περίοδο 2022 – 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 με ταυτόχρονη αποστολή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θεματολογική συσχέτιση "ΣΑΔ 2022- 2026": 

P.Liontos@deddie.gr

E.Leonidaki@deddie.gr

E.Voumvoulakis@deddie.gr

Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αποσταλούν στη ΡΑΕ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2022-2026, που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση.

ΣΑΔ ΔΕΔΔΗΕ 2022-2026

ΣΑΔ ΔΕΔΔΗΕ 2022-2026 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΑΔ ΔΕΔΔΗΕ 2022-2026 ΕΡΓΑ