Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου

2021 - 2025

11.12.2020

Ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 109 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2021 - 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020  με ταυτόχρονη αποστολή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θεματολογική συσχέτιση "ΣΑΔ 2021 - 2025":

Α.Pateronis@deddie.gr
e.leonidaki@deddie.gr  
c.christodoulou@deddie.gr  

Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αποσταλούν στη ΡΑΕ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025, που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021 – 2025

Παράρτημα Ε