ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

«Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου»

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως τις 30 Απριλίου 2018 στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών: 

Εγγράφως: 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) 
Τηλ. : 210 9090411, 
FAX : 210 9226456 
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 
117 41 Αθήνα, 
Υπόψη : κας Σταυροπούλου Ειρήνης 

Ή 

Μέσω E-MAIL: 
Ei.Stavropoulou@deddie.gr  

Τεύχος Ε1 «Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας» 

Τεύχος Ε2 «Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης» 

Τεύχος Ε3 «Ειδικοί Όροι της Σύμβασης» 

Τεύχος Ε4 «Γενικοί Όροι της Σύμβασης» 

Τεύχος Ε5 «Ασφαλίσεις» 

Τεύχος Ε6 «Υποδείγματα» 

Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS), το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω Μέρη (διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά): 

• Part A: General (Γενικά) 

• Part B: Energy Management System(Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας) 

• Part C: Market Management System(Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς) 

• Part D: Corporate Systems(Εταιρικά Συστήματα) 

• Part E: Deliverables (Παραδοτέα) 

• Part F: Project Execution (Εκτέλεση Έργου) 

• Part G: Testing, Availability, and Performance (Δοκιμές, Διαθεσιμότητα και Επιδόσεις) 

• Part H: Maintenance Requirements (Απαιτήσεις Συντήρησης)