ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου
2019-2023 
25.05.2018

Ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 109 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ), που αφορά στην περίοδο 2019 – 2023. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 με ταυτόχρονη αποστολή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θεματολογική συσχέτιση "ΣΑΔ 2019 - 2023": 

ge.papoutsis@deddie.gr  
e.leonidaki@deddie.gr  
c.christodoulou@deddie.gr  

Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αποσταλούν στη ΡΑΕ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2023, που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019 – 2023 

Παράρτημα Γ