ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

«Ηλεκτρονικών
Μετρητές Μ.Τ. και 
Μέσων Επικοινωνίας»

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως 30 Απριλίου 2018 στη Διεύθυνση Δικτύου: 

Εγγράφως: 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Δικτύου/ Κλάδος Μετρήσεων 
Τηλ. : 210 9090882, 
FAX : 210 9090887 
Λεωφ. Συγγρού 24, 
117 42 Αθήνα, 
Υπόψη : κ. Κ. Μαγκανιώτη 

Ή 

Μέσω E-MAIL: 
k.magkaniotis@deddie.gr  

«Τεχνική Προδιαγραφή Ηλεκτρονικών Μετρητών Μ.Τ. ΔΔ/389/Αναθ. 26.03.2018» 

«Τεχνική Προδιαγραφή Μέσων Επικοινωνίας Ηλεκτρονικών Μετρητών ΔΔ/374/Αναθ. 26.03.2018»