Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Διακήρυξη ΔΕΕΔ-42 «Αναβάθμιση κυκλωμάτων προστασίας κι ελέγχου και υλοποίηση ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας σε 10 Υ/Σ 150kV/ΜΤ».

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής σχολίων επί των τευχών της Διακήρυξης ΔΕΕΔ-42 ορίζεται σε 30 μέρες από την ημ/νια ανάρτησης προς διαβούλευση.

Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις, παρακαλούμε αποστείλετε email ως εξής: Για Τεχνικά θέματα: N.Triantafyllou@deddie.gr

Για Εμπορικά θέματα: D.Balampanis@deddie.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Σχέδιο Διακήρυξης

2. Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Πίνακες Τιμών

4. Ειδικοί Όροι

5. Τεχνική Περιγραφή Έργου

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

7. Σχέδια

8. Γενικοί Όροι

9. Ασφαλίσεις

10. Υποδείγματα