ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 2ης/28.1.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501808/5.12.2019 για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, συντήρησης και ενίσχυσης ξύλινων στύλων σε 59 Διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

- Ματαίωση τμημάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

- Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής   υπηρεσιών στα υπόλοιπα τμήματα αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (BALKAN ELECTRIC), ως μη παραδεκτής, λόγω ουσιώδους απόκλισής της ως προς τη μορφή από τις απαιτήσεις των όρων του διαγωνισμού,
  2. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501808/5.12.2019, για τα τμήματα του διαγωνισμού/Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ:
  • «ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», «ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ», «ΔΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», «ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ», «ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», «ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», «ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ», «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», «ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», και «ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ», για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
  • «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά
  • «ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», για το οποίο δεν υπήρξε παράταση ισχύος της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε
  1. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, για τα υπόλοιπα σαράντα τέσσερα (44) τμήματα του διαγωνισμού/Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, των οικονομικών φορέων του Πίνακα Προσωρινών Αναδόχων.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517808/25.10.2018 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεμέτρησης «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας.

Μερική ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού κατά τροποποίηση της  απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 2478/21.11.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. αριθ. 2478/21.11.2019 ως προς την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «COSMOTE – KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για τον Πίνακα Β’ του διαγωνισμού αριθ. 517808/25.10.2018 και τη ματαίωση του διαγωνισμού ως προς τον υπόψη Πίνακα, λόγω μεταβολής των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων και της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών Αμοιβών και Προσλήψεων και Ελέγχου και Προμηθειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση πρόσβασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην υπηρεσία Internet Banking των τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσαρμογή της απόφασής του αριθ. 15/12.2.2015, ως προς τη διενέργεια συναλλαγών με INTERNET BANKING, στις οργανωτικές αλλαγές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και το υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. που ζητείται από την Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.

 

-------------------------------------------------------