ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 8ης/8.4.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:  Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

-------------------------------------------------------

Θέμα:  Έγκριση ένταξης της εταιρίας Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Πίνακα Προμηθευτών Καλωδίων και Αγωγών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την ένταξη στον Πίνακα Προμηθευτών Καλωδίων και Αγωγών της εταιρίας Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, που υπέβαλε Αποδεκτή Δήλωση Ενδιαφέροντος, ανά ομάδα, υλικών ως ακολούθως:

 • ΟΜΑΔΑ Ε: ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χ.Τ. (ΕΙΔΗ 1 έως και 5)
 • ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ (ΕΙΔΗ 1 έως και 6)
 • ΟΜΑΔΑ Ζ: ΑΓΩΓΟΙ ACSR (ΕΙΔΗ 1 έως και 3)
 • ΟΜΑΔΑ Η: ΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΙΔΗ 1 και 2)

2. τη διαγραφή της εταιρίας ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. από τον Πίνακα Προμηθευτών Καλωδίων και Αγωγών, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, για τα παρακάτω είδη υλικών, ανά Ομάδα:

 • ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΙΔΗ 1 έως και 7)
 • ΟΜΑΔΑ Ε: ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χ.Τ. (ΕΙΔΗ 1 έως και 5)
 • ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ (ΕΙΔΗ 1 έως και 6)
 • ΟΜΑΔΑ Ζ: ΑΓΩΓΟΙ ACSR (ΕΙΔΗ 1 έως και 3)
 • ΟΜΑΔΑ Η: ΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΙΔΗ 1 και 2)

-------------------------------------------------------

Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. 501001/3.7.2020 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νήσων και τη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος».

-   Ματαίωση τμήματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

-   Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τα υπόλοιπα τμήματα αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

 1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501001/03.07.2020, για το τμήμα του διαγωνισμού/Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ «ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ», για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,
 2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, για τα υπόλοιπα τριάντα τέσσερα (34) τμήματα του διαγωνισμού/Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, των οικονομικών φορέων που αναφέρονται στον Πίνακα Προσωρινών Αναδόχων.

-------------------------------------------------------

Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6949/2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» για τις επτά (7) Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του πρακτικού αξιολόγησης των υποφακέλων «Οικονομικής Προσφοράς» του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6949/2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» για τις επτά (7) Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6949/2020.

-------------------------------------------------------