ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 13ης/21.5.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση του Διαγωνισμού  αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα και την επαναπροκήρυξή του.

-------------------------------------------------------