ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 4ης/25.2.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

–  Έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.

–  Έγκριση της σχετικής διακήρυξης.

–  Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα «διάρκειας ισχύος» 48 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης εργολάβων το αργότερο την 1.3.2022, πλήθος εργολαβιών διακήρυξης: 37 Εργολαβίες (8 ΔΠΑ, 9 ΔΠΜ-Θ, 7 ΔΠΠ–Η, 6 ΔΠΚΕ και 7 ΔΠΝ), με προϋπολογισμό 1.600.000.000 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει, σε περίπτωση αύξησης, κατ’ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 800.000.000 ευρώ.

Επίσης, σε περίπτωση μείωσης, το δικαίωμα προαίρεσης είναι μέχρι 30% του τιμήματος του Έργου, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

-------------------------------------------------------