ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 10ης/22.4.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Τροποποίηση όρων των τευχών της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση όρων των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-210 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

 -------------------------------------------------------