ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 15ης/10.6.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Ορισμός τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων και ενστάσεων, για τις προκηρύξεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 1/2021 και 2/2021.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 του Ν. 4643/2019 Επιτροπών Αξιολόγησης των Αιτήσεων και Ενστάσεων, για τις προκηρύξεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 1/2021 και 2/2021, πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-------------------------------------------------------