ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 6ης/18.3.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

  1. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
  2. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων
  • Κατάσταση οικονομικής θέσης
  • Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
  • Κατάσταση ταμειακών ροών
  1. τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους,
  1. τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις τρεις (3) δραστηριότητες α) Διαχείριση Δικτύου β) Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και γ) Λοιπές Δραστηριότητες.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508005/10.9.2020 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, ισχύος 50÷1000 kVA.

           Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 508005/10.9.2020 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής,
  2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «TOSHIBA Asia Pacific Pte Ltd», ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών των Ομάδων Α, Β και Δ, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος € 44.099.794,00, για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του αναδόχου και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «KONCAR D&ST», ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Γ, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος € 11.323.819,00, για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503807/15.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώρηση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 57 Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη Βάση Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών».

Μερική ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς τις Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.        

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του τμήματος του διαγωνισμού αριθ. 503807/15.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώρηση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 57 Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη Βάση Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών», που αφορά στη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) και στη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ), έναντι συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 8.300.000,00 ευρώ.

-------------------------------------------------------