ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 12ης/13.5.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2021 – 31.03.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2021 έως 31.03.2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

  1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
  • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  1. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση 2ης αναθεώρησης του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 2η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, έτους 2021.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507003/14.10.2020 για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μ.Τ. για Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και ΙΙ και ανταλλακτικών αυτών.      

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 507003/14.10.2020 για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μ.Τ. για Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και ΙΙ και ανταλλακτικών αυτών (Ομάδες Α, Β και Γ)
  2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα SABO ELECTRIC Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του παραπάνω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας (Ομάδες Α, Β και Γ), έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 7.329.018,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-------------------------------------------------------