ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 17ης/18.6.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έναρξη διαδικασιών για την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας («Κλάδος Δικτύου Διανομής») της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας («Κλάδος Δικτύου Διανομής») της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ).

-------------------------------------------------------