ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 14ης/27.5.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον «Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» και την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο καθώς  και στην Εσωτερική Πύλη Συνεργασίας ή PORTAL της Εταιρίας.

-------------------------------------------------------