ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 18ης/24.6.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501101/5.3.2021 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων με κρεοζωτέλαιο.

– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια ποσοτήτων ειδών αυτού.

– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. η προφορά του οικονομικού φορέα ΚΥΡ. ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD» και η προφορά της Κ/ξίας «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά),
 2. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501101/5.3.2021, ως προς την προμήθεια 1.300 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων με κρεοζωτέλαιο, καθώς δεν προσφέρθηκε η συνολική ζητούμενη ποσότητα των ειδών 14Μ και 14Β. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκε ποσότητα μειωμένη κατά 80 τεμ. για την κατηγορία στύλων 14Μ και κατά 1.220 τεμ. για την κατηγορία 14Β,
 3. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501101/5.3.2021 για την προμήθεια 14.550 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με κρεοζωτέλαιο και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης Προσφορών,
 1. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για τις προς ανάθεση ποσότητες:
 • της Κ/ξίας «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 900 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με κρεοζωτέλαιο διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους   3.761.110,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD», για ποσότητα 4.650 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με κρεοζωτέλαιο διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 797.950,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 5.559.060,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501004/4.12.2020 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.        

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501004/4.12.2020 για την προμήθεια 40.008 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων στύλων,
 2. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για τις προς ανάθεση ποσότητες:
 • του οικονομικού φορέα ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα008 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 1.986.199,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, για ποσότητα880 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 1.349.290,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΡΑΜΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΟΜΠΡΕΛΑ), για ποσότητα240 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 885.220,00. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα388 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 659.315,10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, για ποσότητα122 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 803.731,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΠΙΣΠΑΣ ΕΥΑΓ. - ΜΑΪΠΑΣ ΙΩΑΝ. - ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡ. Ο.Ε., για ποσότητα 2.490 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 400.718,70 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΠΑΝΑΤΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, για ποσότητα090 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 182.574,30 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΔΗΜ. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ, για ποσότητα 960 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 157.035,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., για ποσότητα 830 τεμ. διαφόρων ειδών ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, με συνολικό τίμημα ύψους 135.337,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 6.559.420,10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501009/24.7.2020 για τον εμποτισμό λευκής ξυλείας με υδατοδιαλυτά συντηρητικά.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501009/24.7.2020 για τoν εμποτισμό 40.510 m³ λευκής ξυλείας με υδατοδιαλυτά συντηρητικά, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 11.849.205,00 ευρώ, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος, λόγω μη ύπαρξης (τυπικά & τεχνικά) παραδεκτής προσφοράς.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στην εταιρία Microsoft Ireland Operations LTD, της ανανέωσης των δικαιωμάτων χρήσης αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement) και της προσθήκης επιπλέον δικαιωμάτων χρήσης αδειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στην εταιρία Microsoft Ireland Operations LTD της ανανέωσης των υφιστάμενων και της προσθήκης νέων δικαιωμάτων χρήσης προϊόντων λογισμικού Microsoft (Enterprise Agreement).

-------------------------------------------------------