ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 7ης/26.3.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501712/4.4.2018 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης.

Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από τον πιο πάνω διαγωνισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH από τον διαγωνισμό αριθ. 501712/4.4.2018, λόγω λήξης της ισχύος της προσφοράς του και
  2. τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΒΕΕ και KEMCO LTD, δυνάμει της υπ’ αριθ. 159/2019 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-------------------------------------------------------