ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 21ης/14.7.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-214 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

  • Έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.
  • Έγκριση της σχετικής διακήρυξης.
  • Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-214 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα «Διάρκειας Ισχύος» 48 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης εργολάβων το αργότερο την 01.07.2022 και πλήθος εργολαβιών: τριάντα επτά (37) εργολαβίες (8 ΔΠΑ, 9 ΔΠΜ-Θ, 7 ΔΠΠ–Η, 6 ΔΠΚΕ και 7 ΔΠΝ), με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000.000 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αύξησης κατ’ ανώτατο όριο, στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 800.000.000 ευρώ.

Επίσης, σε περίπτωση μείωσης, το δικαίωμα προαίρεσης είναι μέχρι 30% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Ένταξη της εταιρίας Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Πίνακα Προμηθευτών Καλωδίων και Αγωγών.

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1088/8.4.2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της  απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1088/8.4.2021 που αφορά στην ένταξη της εταιρίας Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Πίνακα Καλωδίων και Αγωγών με αριθ. 503601 για τις Ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ & Η και την ένταξη της εν λόγω εταιρίας και για την Ομάδα Γ.

-------------------------------------------------------