ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 5ης/11.3.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός για αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  • Έγκριση διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.

–  Έγκριση «Σχεδίου Διακήρυξης».

–  Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για αγορά ακινήτου με σκοπό την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού «Σχεδίου Διακήρυξης» ως και τη συγκρότηση Επιτροπής του πιο πάνω διαγωνισμού.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-33/27.4.2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις “Πάρος – Αντίπαρος”, “Κόλπος Καλλονής Λέσβου”, “Τροιζηνία – Πόρος” και “Κεραμωτή – Θάσος”».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάδειξη της εταιρίας FULGOR Α.Ε ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. ΔΕΕΔ-33/27.4.2020 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις “Πάρος – Αντίπαρος”, “Κόλπος Καλλονής Λέσβου”, “Τροιζηνία – Πόρος” και “Κεραμωτή – Θάσος”», έναντι συνολικού τιμήματος 7.671.162,61 ευρώ.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503901/7.10.2019 για την προμήθεια μονοφασικών «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. και τριφασικών «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με μέσο επικοινωνίας (μόντεμ).        

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 503901/7.10.2019 για την προμήθεια Μονοφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών Μετρητών Χ.Τ. & Τριφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών με μέσο επικοινωνίας (Μόντεμ) [δύο (2) απαρτίες] και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τα προς ανάθεση είδη του οικονομικού φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Η συνολική αξία της πιο πάνω ανάθεσης ανέρχεται σε 7.795.380,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------