ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 23ης/5.8.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2021 έως 30.06.2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

 1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:

 

 • Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 1. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση Συστήματος Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και Έργων καθώς και αντίστοιχου Πρότυπου Τεύχους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. το Πρότυπο Τεύχος που αφορά στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και Έργων,

 

 1. τη θέσπιση Συστήματος Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη στα Μητρώα Προμηθειών για τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος:
 • Μετασχηματιστές Μέτρησης & Ισχύος
 • Τσιμεντόστυλοι
 • Μονωτήρες (Συνθετικοί Στήριξης και Ανάρτησης, Πορσελάνινοι Κώδωνα 43 και 61 εκ., Ανάρτησης από πορσελάνη ή γυαλί & Πορσελάνινοι Επιτόνου)
 • Ασφαλειοαποζεύκτες
 • Αποζεύκτες
 • Αλεξικέραυνα
 • Πίνακες Μέσης Τάσης Υ/Σ πόλεως και ΒΚ
 • Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Φορτίου
 • Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
 • Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου (RTU) εναέριων και υπόγειων δικτύων ΜΤ
 • Διακόπτες αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ)
 • Διακόπτες απομόνωσης (ΔΑ)
 • Μετασχηματιστές ισχύος ΥΤ/ΜΤ
 • Αυτόματοι Διακόπτες 150kV
 • Αυτόματοι Διακόπτες ΜΤ, υπαιθρίου τύπου, για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μετασχηματιστές έντασης ΜΤ, για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μετασχηματιστές τάσεως ΜΤ, για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μεταλλοεπενδεδυμένοι Πίνακες ΜΤ, για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Αντιστάσεις γείωσης κόμβου Μ/Σ
 • Ηλεκτρονόμοι προστασίας για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μονωτήρες ΜΤ για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Σωλήνες χαλκού για ζυγούς ΜΤ σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Ειδικά τεμάχια σύνδεσης αγωγών, σωλήνων και μπαρών σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Μεταλλικά ικριώματα για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • Συσσωρευτές 110VDC
 • Καλώδια ΜΤ
 • Καλώδια ΥΤ
 • Σύνδεσμοι καλωδίων ΥΤ
 • Ακροκιβώτια καλωδίων ΥΤ

 

 1. τη θέσπιση Συστήματος Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη στο Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος, για υπηρεσίες που αφορούν στα ακόλουθα:
 • Καθαριότητα
 • Φύλαξη
 • Αποψίλωση σε υπαίθριους χώρους Υ/Σ
 • Μεταφορές εξοπλισμού
 • Έλεγχο και επαναπλήρωση πυροσβεστικών φιαλών CO2
 • Μίσθωση πλωτών μέσων για εργασίες σε υποβρύχια καλώδια
 • Αποκοπές
 • Καταμέτρηση
 • Μελέτες
 • Κλαδέματα

 

 1. τη θέσπιση Συστήματος Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη στο Μητρώο Έργων, σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος, για τα ακόλουθα:
 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Επισκευές εγκαταστάσεων ΥΣ (ηλεκτρολογικά έργα)
 • (Προμήθεια και) εγκατάσταση καλωδίων, ιδίως υποβρυχίων
 • (Προμήθεια και) εγκατάσταση Κέντρων Διανομής
 • Έργα Δικτύων Διανομής

καθώς και για έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, για τα οποία δεν απαιτείται η προμήθεια υλικών.

-------------------------------------------------------