ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 9ης/15.4.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2021 και παροχής εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της με τους εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ και πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ 2021, τριετούς διάρκειας, και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει, ως εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και Πρωτοβαθμίων Σωματείων, την πιο πάνω ΕΣΣΕ.

-------------------------------------------------------