ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 16ης/17.6.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2021-2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρίας για τη χρονική περίοδο 2021 έως 2028.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501002/31.7.2020 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά.

– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια ποσοτήτων ειδών αυτού.

– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501002/31.7.2020, ως προς την προμήθεια 978 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά, καθώς δεν προσφέρθηκε η συνολική ζητούμενη ποσότητα των ειδών 14Μ και 12Β. Συγκεκριμένα προσφέρθηκε ποσότητα μειωμένη κατά 180 τεμ. για την κατηγορία στύλων 14Μ και 798 τεμ. για την κατηγορία 12Β,
  2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501002/31.7.2020 για την προμήθεια 49.026 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά,
  3. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για τις προς ανάθεση ποσότητες:
  • του οικονομικού φορέα ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 988 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 7.871.680,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD», για ποσότητα 15.038 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4.402.886,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 12.274.566,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------