13 Ιουνίου 2024

Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 111 του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ Α’ 63/01.05.2024), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Δικτύου με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW υποχρεούνται να προβούν σε εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης των σταθμών τους, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές, εντός χρονικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση/γνωστοποίηση, δηλαδή μέχρι τις 13/12/2024.

Ειδικότερα για τους σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1000 kW, το άρθρο 118, παρ. 6 του ν. 5106/2024 ορίζει ως προθεσμία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης την 31η/10/2024. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του αναγκαίου προδιαγραφόμενου εξοπλισμού, εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας,  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, άλλως ο Διαχειριστής θα προβεί σε απενεργοποίηση της σύνδεσης της εγκατάστασής του με το Δίκτυο, μέχρι την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση. Για τους σταθμούς που δεν λειτουργούν και η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με το Δίκτυο θα πραγματοποιηθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ως άνω εξοπλισμού, αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεσή τους.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω και της απαραίτητης επικοινωνίας μεταξύ του Διαχειριστή και των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τη χρήση κωδικών της ΑΑΔΕ («κωδικοί taxisnet») του κατόχου του σταθμού.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος του σταθμού έχει μεταβληθεί χωρίς η εν λόγω μεταβολή να έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Διαχειριστή, θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αίτημα μεταβολής του φορέα του σταθμού, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας για την ανάρτηση της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης από τον εκάστοτε κάτοχο του σταθμού. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας:http://deddie.gr/el/epikoinonia/epikoinwniste-mazi-mas/ ή να μας στείλετε email στο market.operations.support@deddie.gr

Εξοπλισμός για λήψη και εφαρμογή εντολών τηλε-εποπτείας/ελέγχου Σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Τεχνικές προδιαγραφές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ