29.11.2023

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α' 129), όπως ισχύει, και της ολοκλήρωσης, από την πλευρά του Διαχειριστή του Δικτύου, των απαιτούμενων ελέγχων σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚB’ 4221/10.08.2022) Υπουργικής Απόφασης, ο Διαχειριστής του Δικτύου  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα κάτωθι :  

  1. Αναφορικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τα κορεσμένα δίκτυα της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α' 129),όπως ισχύει, που κρίνονται εφεξής απορριπτέες, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα δέχεται ενστάσεις εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της  γνωστοποίησης  της  απορριπτικής Απόφασης  του ΔΕΔΔΗΕ  επί της αίτησης χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στα υπόψη κορεσμένα δίκτυα.
  2. Ειδικότερα για αιτήσεις χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης στα υπόψη κορεσμένα δίκτυα (της παρ. 1) που κρίθηκαν μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης  απορριπτέες  και δεν έχει μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης ασκηθεί ένσταση, η απώτατη καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένστασης είναι η 08.12.2023
  3. Μετά την πάροδο των υπόψη προθεσμιών, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων, ενώ ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν μετά την 08.12.2023 δεν θα εξεταστούν, χωρίς να υπάρξει ειδικότερη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
  4. Στις περιπτώσεις όπου κατόπιν της απόρριψης της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τα ως άνω κορεσμένα δίκτυα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, κατόπιν της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο/αιτούντα παραγωγό, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων, ενώ ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν, δεν θα εξεταστούν, χωρίς να υπάρξει ειδικότερη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
  5. Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απορριπτικής επιστολής του Διαχειριστή του Δικτύου έχουν οι αιτούντες τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, των οποίων η υποβληθείσα αίτησή τους απορρίφθηκε και σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπός τους καθώς και νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.
  6. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «obj_ape_pelopon@deddie.gr» για τις περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που έχουν απορριφθεί αναφορικά με το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «obj_ape_kriti@deddie.gr» για τις περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που έχουν απορριφθεί αναφορικά με το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης.
  7. Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις  παρ. 1  και 2 της παρούσας από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής θα κοινοποιηθούν στους ενιστάμενους επενδυτές εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιαδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησής τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω της πλατφόρμας ΑΠΕ του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο).
  8. Περαιτέρω ενστάσεις ή απαντήσεις των ενισταμένων επί των αποφάσεων ΔΕΔΔΗΕ  που θα εκδοθούν επί των αρχικών ενστάσεων που θα υποβληθούν ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου κατά την ανωτέρω διαδικασία ή που έχουν ήδη εκδοθεί κατόπιν εξέτασής τους από την Επιτροπή ενστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα εξετάζονται, χωρίς να υπάρξει ειδικότερη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων/ενισταμένων.