20.01.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018) όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4710/2020 και ν.4819/2021 καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ 663/2019 Απόφασης ΡΑΕ,  στο χαρακτηρισμένο με την υπ΄ αριθμ. 699/2012 Απόφαση ΡΑΕ κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, δόθηκε περιθώριο συνολικής ισχύος 70 MW ώστε να διατεθεί σε σταθμούς από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) του ν.4513/2018.

Δεδομένου ότι το ανωτέρω προβλεπόμενο περιθώριο ισχύος εξαντλήθηκε στο σύνολό του με τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς από Ε.Κοιν. του ν.4513/2018, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τους ενδιαφερόμενους προσκομίζοντας την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία εγγυητική επιστολή και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού ο Διαχειριστής του Δικτύου σας ενημερώνει ότι προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • αναστολή της υποδοχής νέων αιτημάτων χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από Ε.Κοιν. του ν.4513/2018.
  • απόρριψη των εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από Ε.Κοιν. του ν.4513/2018, με επιστροφή των υποβληθέντων φακέλων στους ενδιαφερόμενους.