Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή του άρθρου 132 ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021)

                                                                                                                                                         

07 Οκτωβρίου 2022

Σε εφαρμογή του Άρθρου 132, του ν.4819/2021, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022), ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να υποβάλουν αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα  κορεσμένα δίκτυα του εν λόγω άρθρου,  για τα κάτωθι:

  • Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι αιτήσεις σύνδεσης συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 34 του ν.4951/2022, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.
  • Για λοιπούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι αιτήσεις σύνδεσης συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022).
  • Αναφορικά με το αρχείο αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile (*.shp) αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής χωρικών στοιχείων και το συνημμένο υπόδειγμα πρότυπου αρχείου
  • Για κάθε αίτηση σύνδεσης μπορούν να επισυνάπτονται μέχρι πενήντα (50) αρχεία και κάθε επισυναπτόμενο αρχείο δεν δύναται να υπερβαίνει σε μέγεθος τα 5 MB .
  • Η εγγυητική επιστολή που υποβάλλεται με την αίτηση σύνδεσης πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022). Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύνδεσης στις αρμόδιες μονάδες διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ με βάση τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, ήτοι για αίτηση σύνδεσης στη χαμηλή τάση στην αρμόδια Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ και για αίτηση σύνδεσης στη μέση τάση στην αρμόδια Περιφέρεια ΔΕΔΔΗΕ. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των αρμόδιων Περιοχών και Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ είναι αναρτημένες στα ακόλουθα links:

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου και αρμόδιες Περιοχές

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής και αρμόδιες Περιοχές

Διεύθυνση Περιφέρειας Νήσων και αρμόδιες Περιοχές