Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

                                                                                                                                                         

3  Νοεμβρίου 2022

Μετά την έκδοση του ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022), ο Διαχειριστής του Δικτύου έθεσε σε λειτουργία από την 1η Αυγούστου του 2022 κατάλληλη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την Ηπειρωτική χώρα και τα Διασυνδεμένα Νησιά.

Επί του παρόντος, μέσω της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επαύξησης ισχύος ή των αιτήσεων ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού εν λειτουργία σταθμών) καθώς και υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για την πληρότητα των εν λόγω νέων αιτήσεων σύνδεσης.

Εφεξής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρέχεται επιπρόσθετα στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να προβαίνουν σε όλες τις επιμέρους απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες που σχετίζονται με τη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της διαδικασίας μίας αίτησης σύνδεσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ από την αρχική υποβολή αυτής μέχρι και την οριστική σύνδεση και θέση σε λειτουργία του σταθμού.

Διευκρινίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2023, καθίσταται υποχρεωτικό οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν στις προαναφερθείσες μετέπειτα ενέργειες αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ. Επομένως, όσες από τις εν λόγω απαιτούμενες ενέργειες των ενδιαφερομένων γίνουν μέσω φυσικής αποστολής εγγράφων ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα απορρίπτονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς αυτές θα πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.